CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquestes Condicions Generals de Contractació, juntament amb les Condicions Generals d’Ús i la Política de Privacitat, regulen la compravenda dels productes oferts per CAGANER.COM i els USUARIS.

Les presents Condicions Generals han estat elaborades conforme al que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova al Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i USUARIS i altres lleis complementàries i la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista.

La validació de la comanda per part de l’USUARI suposa expressament el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Contractació com a part de la celebració del contracte. Si no es demostra el contrari, les dades enregistrades per CAGANER.COM constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre CAGANER.COM i els seus clients.


1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS PRODUCTES

CAGANER.COM comercialitza “els caganers”, figures de terracota típiques de la cultura catalana, a través de la seva Pàgina Web, ja sigui en la concepció original o bé en les noves reinterpretacions basades en la figura de personatges famosos, esportistes, polítics, etc.


2. TRÀMITS PER A LA CELEBRACIÓ DE LA COMANDA

Per realitzar una comanda cal connectar-se a www.CAGANER.COM i registrar-se com a USUARI a l’apartat de “Crear Compte”, complimentant el formulari electrònic amb el vostre gènere, nom complet, document d’identificació, data de naixement, dades del contacte i contrasenya. Els camps del formulari marcats amb un asterisc (*) s’han d’omplir obligatòriament; la resta són facultatius.

En aquest moment, l’USUARI podrà escollir si desitja rebre un butlletí electrònic amb les novetats i ofertes dels productes de CAGANER.COM i, finalment, manifestar mitjançant l’assignació d’una casella si accepta les Condicions Generals de Compra i la Política de Privacitat. És important que l’USUARI llegeixi detingudament ambdós documents abans de clicar el botó “Continuar”.

Si l’USUARI ha introduït totes les dades correctament, rebrà un correu electrònic en menys d’una hora que li confirma el registre. A partir d’aquest moment ja podrà seleccionar els productes del seu interès i realitzar la compra.

Per procedir a la compra, l’USUARI haurà d’afegir el producte que vol adquirir al cistell, segons les indicacions que recull la pantalla, i clicar “Comprar”. Tot seguit, la pantalla mostrarà la direcció d’entrega facilitada inicialment per l’USUARI, que podrà ser modificada amb el botó “Canviar direcció”. L’USUARI seleccionarà la forma d’enviament que prefereixi i afegirà els comentaris que cregui convenients per rebre la comanda. A continuació, clicarà “Continuar” per accedir a la pantalla de forma de pagament, on haurà de seleccionar la direcció de facturació i la forma de pagament.

Finalment, podrà visualitzar tota la informació validada anteriorment a la pantalla i, si és el cas, realitzar modificacions. Si està d’acord amb la informació assenyalada, podrà clicar el botó “Confirmar comanda”. A partir d’aquest moment, l’USUARI serà adreçat a una plataforma segura de pagament, d’acord amb la forma de pagament seleccionada, i podrà introduir les seves dades bancàries d’acord amb el que es sol•liciti a la pantalla. Una vegada confirmat el pagament, l’USUARI rebrà un correu electrònic en menys de 24 hores amb la confirmació de la recepció de la comanda i podrà visualitzar i imprimir un document justificatiu de la compra efectuada. L’USUARI podrà sol•licitar informació sobre l’estat de la comanda posant-se en contacte amb CAGANER.COM per correu electrònic o telèfon.

Durant el procediment de registre, l’USUARI tindrà la possibilitat de corregir errors en la introducció de les seves dades. Per corregir errors després de la tramesa del formulari, l’USUARI haurà de posar-se en contacte amb CAGANER.COM mitjançant el correu electrònic info@caganer.com o mitjançant el telèfon (00 34) 972759290.


3. PREUS I FORMA DE PAGAMENT

Els preus dels productes i els impostos per a cada especialitat seran els establers a la Pàgina Web per a cada producte. Tots els preus publicats a la nostra pàgina web ja tenen l’IVA inclòs.

L’USUARI podrà fer els pagaments mitjançant targeta de crèdit, via PayPal o contra reembors. La forma de pagament contra reembors només s’aplica dins el territori espanyol, excloses Ceuta, Melilla i les Illes Canàries.

Quan l’USUARI opti per realitzar el pagament amb targeta de crèdit, serà adreçat a una plataforma segura on podrà introduir les seves dades bancàries. Per pagar amb PayPal cal estar prèviament registrat a través del seu sistema a la pàgina web www.paypal.com.


4. FORMES D’ENVIAMENT

CAGANER.COM utilitza l’empresa UPS per efectuar l’entrega de les comandes dels USUARIS. Les modalitats d’enviament que s’ofereixen són: UPS Standard i UPS Express Saver. Els productes s’envien a la direcció que ens hagi indicat l’USUARI al moment de realitzar la comanda.

En el cas que un o més articles de la comanda no es trobin en estoc, CAGANER.COM es posarà en contacte amb l’USUARI per tal d’informar del termini d’entrega. En casos excepcionals, CAGANER.COM es reservarà el dret de desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d’una segona tramesa els articles no disponibles. En aquest supòsit, la segona tramesa es realitzarà sense cap cost addicional per a l’USUARI.


5. DESPESES D’ENVIAMENT

Les despeses d’enviament varien en funció del tipus d’enviament escollit per l’USUARI i el lloc d’entrega. Les despeses es mostraran a l’USUARI abans de finalitzar la compra. Per calcular les despeses abans de finalitzar la compra, l’USUARI podrà consultar les taules corresponents mitjançant els enllaços disponibles a continuació. En primer lloc, l’USUARI, haurà de localitzar la zona on li serà lliurada la comanda als següents enllaços: taula de zones nacionals i taula de zones internacionals. Amb el número de la zona, l’USUARI podrà consultar el preu relatiu al pes del producte: despeses d’enviament nacionals, despeses d’enviament a la Unió Europea, despeses d’enviament a la resta de països. Als preu referenciats en aquests enllaços s’hi aplicarà un petit increment proporcional a la variació del cost del combustible.

L’USUARI haurà de tenir en compte que quan el pes volumètric del paquet sigui superior al pes real, s’aplicarà el pes relatiu al primer. El pes volumètric es calcula multiplicant cada una de les mesures d’embalatge (normalment, 40x30x20) i dividint el resultat per 5000.

Els costos d’enviament a Canàries, Ceuta i Melilla i zones no pertanyents a la Unió Duanera Europea no inclouen els impostos i aranzels d’importació, que seran pagats en metàl•lic a la destinació pel receptor de la mercaderia.


6. TERMINIS D’ENVIAMENT

El termini d’enviament que correspon a la modalitat UPS Standard és de 48 hores a partir de la confirmació de la recepció de la comanda. La modalitat UPS Express Saver per comandes enviades a la Unió Europea també tindrà un termini de 48 hores, i les comandes remeses a la resta de països tindran un termini d’entrega màxim de 72 hores.

Si a CAGANER.COM li és impossible enviar els productes contractats dins el termini indicat notificarà aquesta circumstància a l’USUARI, informant-lo del nou termini en el qual aquest/s estaran disponibles. En aquest cas, l’USUARI tindrà la possibilitat de rescindir el contracte i demanar que se li reemborsi l’import del producte si l’hagués pagat. En tal supòsit, CAGANER.COM retornarà les quantitats pagades tan aviat com pugui, dins un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals des del moment que l’USUARI hagués sol•licitat el reembors, amb la mateixa forma de pagament escollida.

En el supòsit que l’USUARI detectés algun problema en el moment de l’entrega de la comanda (embalatge malmès, manca dels productes o deteriorament) ha d’indicar-ho per escrit a l’albarà d’entrega del transportista i contactar amb el nostre departament d’Atenció al Client trucant al número de telèfon (+034) 972 76 21 69 o per correu electrònic a info@caganer.com dins les 24 hores següents a la recepció.


7. INDISPONIBILITAT DEL PRODUCTE

En cas que el producte contractat no estigui disponible, CAGANER.COM n’informarà l’USUARI, que podrà optar entre: (i) sol•licitar la devolució en el termini màxim de 14 (catorze) dies naturals de les sumes que hagi abonat; o, (ii) sol•licitar, sense augment del preu, un producte de característiques similars que tingui la mateixa qualitat o superior.

En aquest cas, l’USUARI podrà exercir els seus drets de desistiment i resolució dins els mateixos termes que si es tractés del producte requerit inicialment sense que se li exigeixin els costos directes de devolució.


8. DRET DE DESISTIMENT

Tiene usted derecho a desistir del presente contrato en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.


El plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que usted o un tercero por usted indicado, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes.


Para ejercer el derecho de desistimiento, deberá usted notificarnos:

CAGANER.COM
Av.Francesc Macia nº11
Torroella de Montgri - Girona
Cataluña (España)


(0034)972980394


info@caganer.com


su decisión de desistir del contrato a través de una declaración inequívoca (por ejemplo, una carta enviada por correo postal, fax o correo electrónic). Podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que figura a continuación, aunque su uso no es obligatorio.


Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte de este derecho sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.


Consecuencias del desistimiento


En caso de desistimiento por su parte, le devolveremos todos los pagos recibidos de usted, incluidos los gastos de entrega (con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrezcamos) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar 14 días naturales a partir de la fecha en la que se nos informe de su decisión de desistir del presente contrato. Procederemos a efectuar dicho reembolso utilizando el mismo medio de pago empleado por usted para la transacción inicial, a no ser que haya usted dispuesto expresamente lo contrario; en todo caso, no incurrirá en ningún gasto como consecuencia del reembolso. Podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes, o hasta que usted haya presentado una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.


Deberá usted devolvernos o entregarnos directamente los bienes a:


CAGANER.COM
Av.Francesc Macia nº11
Torroella de Montgri - Girona
Cataluña (España)


sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que nos comunique su decisión de desistimiento del contrato. Se considerará cumplido el plazo si efectúa la devolución de los bienes antes de que haya concluido dicho plazo. Deberá usted asumir el coste directo de devolución de los bienes.


Solo será usted responsable de la disminución de valor de los bienes resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.


Modelo de formulario de desistimiento


– A la atención de [aquí se deberá insertar el nombre del empresario, su dirección completa y, si dispone de ellos, su número de fax y su dirección de correo electrónico]:


– Por la presente le comunico/comunicamos (*) que desisto de mi/desistimos de nuestro (*) contrato de venta del siguiente bien/prestación del siguiente servicio (*)


– Pedido el/recibido el (*)


– Nombre del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios


– Domicilio del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios


– Firma del consumidor y usuario o de los consumidores y usuarios (solo si el presente
  formulario se presenta en papel)


– Fecha


(*) Táchese lo que no proceda.”


9. GARANTIA DELS PRODUCTES

CAGANER.COM garanteix que el producte es mantindrà en perfecte estat durant un termini de dos anys des de l’entrega. L’USUARI haurà d’informar de la falta de conformitat del producte a CAGANER.COM en un termini màxim de 2 (dos) mesos des que va tenir-ne coneixement. La garantia no cobreix deficiències ocasionades per negligències, cops, ús incorrecte o manipulacions indegudes.

Tenint en compte la naturalesa del producte, s’entendrà que els productes compleixen les presents Condicions Generals de Contractació, a no ser que es demostri el contrari a càrrec de l’USUARI. Si l’USUARI comprova la falta de conformitat del producte, podrà optar entre exigir-ne la reparació o bé substituir-lo, a no ser que una d’aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada. La reparació i la substitució s’hauran de dur a terme en un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals.

Quan l’USUARI no pugui exigir la reparació o substitució del producte, o en el cas que no s’haguessin dut a terme en el termini de 14 (catorze) dies naturals assenyalat anteriorment en aquesta clàusula, l’USUARI podrà escollir entre sol•licitar una rebaixa del preu o la resolució del contracte. La resolució no serà procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment de l’entrega si hagués complert el contracte i el valor que el producte efectivament entregat tenia en el moment de l’entrega.

Per informar d’una falta de conformitat, sol•licitar una reparació o una substitució, l’USUARI haurà de posar-se en contacte amb el departament d’Atenció al Client de CAGANER.COM mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@caganer.com o trucant al telèfon (+034) 972 76 21 69. CAGANER.COM informarà l’USUARI sobre la manera de procedir per a la devolució del producte.

10. REEMBORS DELS IMPORTS PAGATS

Quan, d’acord amb les clàusules 6, 7 i 8, l’USUARI tingui dret a la devolució d’imports abonats, el reembors s’efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar durant la compra, excepte en el cas d’haver pagat contra reembors. En aquest cas es farà la devolució via transferència bancària.

CAGANER.COM no retornarà l’import ni farà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat de l’article objecte de la devolució o canvi. Una vegada verificat el correcte estat del producte retornat, CAGANER.COM procedirà al reembors en un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals.


11. INFORMACIÓ GENERAL

CAGANER.COM arxivarà el document electrònic on es formalitzi el contracte. Aquest no serà accessible per l’USUARI mitjançant la Pàgina Web; no obstant, l’USUARI podrà sol•licitar-ne una còpia posant-se en contacte amb el nostre departament d’Atenció al Client mitjançant el correu electrònic info@caganer.com.

El contracte i els documents relacionats amb la compra dels productes podran realitzar-se en català, castellà o anglès. En cas de dubte o contradicció, la versió en castellà prevaldrà sobre la resta.


12. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Els USUARIS podran dirigir els dubtes, queixes o reclamacions a CAGANER.COM per correu postal, correu electrònic o mitjançant el número de telèfon que consten a la Pàgina Web. CAGANER.COM es compromet a oferir una resposta a l’USUARI en el mínim temps possible i, en qualsevol cas en un termini màxim de 30 (trenta) dies des de la presentació de la reclamació. El nostre horari d’atenció al client es de 9:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres.


13. PROTECCIÓ DE DADES I COOKIES

Si usted quiere saber más sobre nuestra política de privacidad y cookies, por favor clique aquí

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts es sometent, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia de qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.